Un postume onderscheiding van generaal Sosabowski
Ondertekenaar: Ministro HGJ Kamp


Volgend op of behandeling van de defensiebegroting for 2005 heeft de Tweede Kamer de motie Van Baalen / Timmermans inzake een postume onderscheiding van de Poolse generaal-majoor Sosabowski aangenomen (29800 X, nr.39). Vervolgens heb ik het Kapittel der Militaire Willems-Orde verzocht een advies ter zake uit te brengen. En adviesaanvraag heb ik tevens gevraagd aandacht te besteden aan de mogelijke onderscheiding van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade, waarvan generaal-majoor Sosabowski de commandant fue tijdens de operatie Market Garden en septiembre de 1944.

Op 30 maart 2005 heb ik u gemeld (29800X, nr. 61) dat de beantwoording van de adviesaanvraag een grote mate van zorgvuldigheid vereist. De voorzitter van het Kapittel había pasado a ser noodzakelijk te achten aanvullend onderzoek en Groot-Brittannië te doen. En verband daarmee heb ik aangegeven het advies van het Kapittel voor 1 de septiembre de 2005 te verwachten. De vertaling van de vele te raadplegen Poolse documenten bleek langer te duren dan verwacht. Op 23 augusto jl. heb ik u daarover geïnformeerd (29800X, nr. 116).

Op 17 de noviembre jl. heeft de voorzitter van het Kapittel advies uitgebracht. Het onderzoek heeft zich uitgestrekt tot wetenschappelijk verantwoorde historische publicaties en de archieven en Recopilatorios van het Airbornemuseum (Oosterbeek), van het Nationaal Archief (Den Haag), van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Amsterdam), van Stichting Wojtec (Boxtel), van de Subdivisión de Memoria y Análisis Corporativos van het Britse ministerie van Defensie (Londen), van de Britse National Archives (Londen) en van het Polish Institute y Sikorski Museum (Londen). Verder Hebben entrevista a Plaats Gevonden.

Bij de oordeelsvorming rekening gehouden met het gegeven dat de Poolse parachutistenbrigade onvoldoende getraind was in weinig gevechtservaring had. Vastgesteld es dat als gevolg van problemmen met het luchttransport de brigade niet op volle sterkte y luego dan gepland in het operatiegebied kwam met een opdracht die onder uiterst moeilijke omstandigheden en zonder de vereiste vuursteun moest worden uitgevod. La gran vastandheid en moed es getracht de opdracht uit te voeren. Una camioneta groep circa 200 militairen es er onder zwaar vijandelijk vuur en geslaagd de Neder-Rijn sobre te steken en vervolgens op de noordelijke oel deel te nemen aan de gevechten.

En 1946 zijn 22 Poolse militairen van de 1e Poolse Pantserdivisie voor hun aandeel in de bevrijding van Zuid-Nederland onderscheiden, van wie 17 se reunieron een dapperheidsonderscheiding. Eger regeringsvoornemen uit 1946 om tevens dapperheidsonderscheidingen te verlenen aan Poolse militairen van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade - waarvan Sosabowski de commandant was - is om niet meer te achterhalen redenen niet geëffectueerd. Ut het advies van het Kapittel blijkt dat het niet meer mogelijk es de moedige daden van individuele militairen onomstotelijk vast te stellen. Wel is volgens het Kapittel aangetoond dat it her optreden van de parachutistenbrigade als geheel toekenning van de Militaire Willems-Orde rechtvaardigt. Het niet tot uitvoering gebrachte voornemen uit 1946 kan alsnog worden gerealiseerd door de Parachutistenbrigade of deenenid die of tradities daarvan voortzet collectief te onderscheiden.

Het alsnog uitvoeren van het voornemen uit 1946 past binnen het besluit van de ministerraad van 9 juli 1951 om na 1 juli 1952 ingediende voorstellen voor toekenning van een dapperheidsonderscheiding voor daden verricht in de Tweede Wereldoorlog niet meer ne bemen en behan.

Gelet op het advies van het Kapittel heb ik besloten Hare Majesteit de Koningin een voordracht te doen om aan de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade een Militaire Willems-Orde toe te kennen wegens uitzonderlijke daden van moed, belet deververar enreviar deverbreaver enreviar debr tomado tijdens de operatie Market Garden. Alle Poolse militairen, comandante en zijn manschappen, die bij Driel en Oosterbeek hebben gevochten, worden op deze wijze geëerd. Zij hebben door hun deelname aan de strijd tegen de Wehrmacht een wezenlijke bijdrage geleverd aan de uiteindelijke bevrijding van Nederland en daarmee aan de belangen van de Nederlandse Staat.

Sin embargo, la fuerza de trabajo de la brigada está a la orden del día, en el momento en que se encuentra el geekerd en persoonlijk aanwezig y el geweest op kritieke plaatsen en momentnten. En het advies van het Kapittel wordt geconcludeerd dat niet voldoende bewezen kan worden dat het hier uitstekende daden van moed, beleid and trouw betreft in de zin van de Wet op de Militaire Willems-Orde. Un voordracht voor een postume toekenning van de Militaire Willems-Orde aan de generaal-majoor Sosabowski persoonlijk es derhalve niet mogelijk.

Ik heb daarop de Commissie Dapperheidsonderscheidingen van het ministerie van Defensie gevraagd te advisren of generaal-majoor Sosabowski in amermerking komt voor een andere dapperheidsonderscheiding. Deze commissie heeft mij geadviseerd hem voor te dragen voor de Bronzen Leeuw. Deze onderscheiding komt en rangorde van Nederlandse onderscheidingen direct na de Militaire Willems-Orde, aangezien het Verzetskruis, dat altijd na de Willems-Orde kwam, niet meer wordt toegekend. De Bronzen Leeuw wordt gegeven aan hen die zich in de strijd tegenover of vijand door bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden. Generaal-majoor R.Urquhart, comandante van de la 1ra División Aerotransportada Británica, murió cada vez que participó en la operativa Market Garden, y cañas en 1946 deze onderscheiding ontvangen. Met genoegen volg ik het advies van de Commissie Dapperheidsonderscheidingen en heb ik besloten aan Hare Majesteit de Koningin een voordracht te doen om aan de generaal-majoor Sosabowski postuum de Bronzen Leeuw toe te kennen.

Over wijze van uitreiken van de Militaire Willems-Orde en de Bronzen Leeuw zal de komende periode overleg volgen binnen de regering, met de Poolse autoriteiten y met familieleden van de generaal.


DE MINISTRO VAN DEFENSIE

Comentarios (0)

No hay comentarios publicados aquí todavía

Deje sus comentarios

  1. Publicar comentario como invitado. Suscríbete or inicie sesión a su cuenta.
Archivos adjuntos (0 / 3)
Comparte tu ubicación